ผู้ที่สนใจนิยมการเล่น บาคาร่า หรือชมการตีไก่ จะต้องเข้าไปที่บ่อนที่ถุกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และการขออนุญาตสร้างบ่อนไก่ ต้องยื่นแบบเป็นคำร้องขออนุญาตเพื่อก่อสร้างหรือทำการดัดแปลงแก้ไขสถานที่ เพื่อมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่เพื่อเล่นการพนันชนไก่ โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการอนุญาตในการพิจารณานั้นจะทางหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจะพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและความแข็งแรงของสถานที่ ใช้เป็นบ่อนไก่เพื่อเล่นการพนัน ว่าในพื้น ที่นี้ นั้นมีจำนวนสถานที่ตั้งของบ่อนไก่ ในพื้นที่เดียวกันหรือข้างเคียงว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรและเป็นการส่งเสริมกับอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายและเป็นการสร้างรายได้หรือไม่ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ และจะต้องไม่ติด หรือใกล้กับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล มากเกินไป

บาคาร่า

บาคาร่า หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต ดังนี้

สถานที่นั้นต้องมีการขออนุญาตการเล่นพนัน gclub บ่อนไก่ผ่านก่อน โดยเจ้าของสถานที่จะสามารถเปิดบ่อนไก่ได้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตการสร้างบ่อนไก่ โดยมีใบอนุญาตที่หน่วยงานราชการออกให้ และมีเก็บไว้ ณ สถานที่เปิดสถานที่เป็นบ่อนไก่นั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นบ่อนไก่ที่สามารถเปิดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของผู้ที่เข้ามาเล่นด้วยเช่นกัน โดยหากสถานที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานคร การขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครอง หากอยู่ในต่างจังหวัดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ใบอนุญาต 1 ใบสามารถใช้กับบ่อนไก่ 1 สังเวียนเท่านั้น

แต่ทั้งนี้ บ่อนไก่ บาคาร่า แต่ละที่จะต้องขออนุญาตว่าในบ่อนไก่นั้น ๆ จะสามารถเปิดได้กี่สังเวียน โดยเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการนั้นอนุญาต

สถานที่เปิดเป็นบ่อนไก่

จะเปิดให้มีการเล่นการพนันไก่ชน บาคาร่า ได้แค่เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา แต่ไม่รวมถึงวันธรรมสวนะ (วันขึ้นหรือวันแรม8 ค่ำ และวันขึ้น หรือแรม 14 หรือ 15 ค่ำ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันฉัตรมงคล และวันปิยมหาราช และจะต้องเปิดปิดตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต เว็บ gclub โดยปกติจะกำหนดให้เล่นได้นับแต่เวลา 07.00 น ถึงเวลา 19.00 น หากใครไปวันที่ห้ามต้องอดเล่นแน่ ๆ

ไม่อนุญาตให้เปิดเล่นบ่อไก่ บาคาร่าเมื่อเป็นวันดังนี้ วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) หรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งหรือวันอื่นที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสั่งห้ามไว้

ระยะเวลาการกำหนดการชกต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน เว็บ gclub ที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปตามกำหนดแล้วต้องไม่เกิน 20 นาทีต่อหนึ่งยก และเมื่อรวมเวลากันจะต้องไม่เกิน 8 ยก และเมื่อมีการพักยกไก่จะต้องได้พักไม่น้อยกว่า 20 นาที

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตนี้ให้ผู้อื่นไปใช้

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเอาสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช้ไก่ และนอกจากที่ได้รับอนุญาตมาต่อสู้กัน

ไก่ หรือสัตว์ที่จะนำมาแข่ง ทางเข้า gclub ในสังเวียนในครั้งหนึ่ง ห้ามเกิน 1 คู่ และเมื่อตัดสินแพ้ชนะแล้วจึงมีสิทธินำเอาคู่อื่นมาต่อสู้กันต่อไปได้ ยกเว้นแต่ไก่ที่อยู่ในระหว่างการพัก จะต้องนำคู่อื่นเข้าต่อสู้แทนกันได้ 

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาเล่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาเล่น

สถานที่เล่นการพนันบอ่นไก่ห้ามอยู่ภายในบริเวณวัดหรือโรงเรียนโดยเด็ดขาด

ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบคำขอตามแบบ พ.น. 1 พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเล่นไม่น้อยกว่า 90 วัน

ขั้นตอนการขออนุญาตสามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่หน่วยงานราชการจัดทำหลักเกณฑ์การขอได้ตามคู่มือ โดยจะมีการเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขอเปิดบ่อนไก่ และรับตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

แต่ถ้าหากผู้มีความประสงค์จะเปิดบ่อนไก่ที่ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานราชการ แล้วคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นไปไม่ครบถ้วน หรือผิด หรือมีความชำรุดบกพร่องไม่สมบูรณ์ ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ทำให้ทางหน่วยงานราชการ ทางเข้า gclub ไม่ให้สามารถพิจารณาได้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญมีผลในการวินัจฉัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจที่จะจัดทำเป็นบันทึกความบกพร่องม่สมบูรณ์ในยื่นคำร้องนั้นได้ และสามารถเรียกให้ผู้ขออนุญาตเปิดบ่อนไก่นำเอาข้อมูล เอกสารที่จำเป็นตามการเรียกร้องของเจ้าหน้าที่แก่เอกสารหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มายื่นเพิ่มเติมได้ และผู้ยื่นขออนุญาตจะต้อรีบดำเนินการแก้ไขและ รีบยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าให้ไว้ตามที่ได้เรียกขอเพิ่มเติมนั้น หากไม่ดำเนินการตามที่แจ้งหรือที่ขอให้เพิ่มเติม จะกลายเป็นว่าการยื่นขอใบอนุญาตเปิดบ่อนไก่นั้นผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอ 

เมื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตและเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณา ทางเข้า gclub เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวทราบภายใน 7 วัน โดยจะนับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558